Logo

:: Świetlica szkolna

W I T A M Y

na stronie świetlicy szkolnej

 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku

w godzinach od 6. 45 do 15.30

 

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań.

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a także wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole.

Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

Nasza świetlica jest wyposażona w  gry edukacyjne, literaturę dziecięcą, różnorodne materiały plastyczne. Życzymy dzieciom miłego pobytu w świetlicy, a rodzicom zadowolenia ze współpracy.

 

Wychowawcy świetlicy

 

 

 

 

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.45 do 15.30
 • Uczniowie klas I-VI przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnych „Kart zgłoszenia dziecka od rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 • Z świetlicy mogą także korzystać uczniowie zwolnieni z religii, basenu, a także skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
 • Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka
 • od momentu jego wejścia na teren świetlicy do momentu odebrania go przez osoby uprawnione.
 • Obowiązkiem rodzica i dziecka jest zgłosić swoje przyjście do świetlicy.
 • Uczniowie na lekcje oraz zajęcia dodatkowe wychodzą według planu zajęć.
 • Odebrać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice (opiekunowie prawni) lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem( pełnoletnie). Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie od rodziców.
 • O wszelkich zmianach dotyczących zmiany trybu odbierania dzieci ze świetlicy rodzice muszą poinformować na piśmie z datą i podpisem lub telefonicznie, co zostanie odnotowane w zeszycie informacji od rodziców.
 • Dziecko przebywające świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
 • Wychowawcy świetlicy współpracują z rodzicami, wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania ewentualnych trudności wychowawczych.

 

 

 

 

W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia rekreacyjne, dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze takie jak:

 • gry i zabawy integracyjne;
 • zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne (słuchanie muzyki, nauka piosenek);
 • zajęcia plastyczne i manualne (stosowanie różnorodnych technik plastycznych);
 • zajęcia rekreacyjne na boisku szkolnym i placu zabaw ;
 • nauka własna, odrabianie zadań domowych;
 • zajęcia czytelnicze
 • korzystanie ze sprzętu audiowizualnego
Przydatne linki
Przydatne linki