Logo

:: Pedagog

Godziny pracy pedagogów w roku szkolnym 2023/2024Pani Agnieszka Künstler

Poniedziałek 8:55 – 9:40

Środa 9:50 – 10:35

Piątek 9:50 – 10:20

Pani Dorota Lewaszkiewicz-Sobieraj

Poniedziałek 13:30 – 15:30

Środa 12:35 – 13:35

Piątek 9:50 – 11:50Pedagog szkolny to ktoś kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy i wsparcia.Uczniowie mogą zgłaszać się do pedagoga, gdy:

· mają problemy z rówieśnikami,

· mają problemy rodzinne,

· nie potrafią porozumieć się z nauczycielem,

· czują się samotni,

· myślą, że nikt ich nie rozumie,

· nie potrafią się uczyć,

· chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,

· mają ciekawe pomysły, które chcieliby wykorzystać,

· chcą podzielić się sukcesami i radościami.

 

Do pedagoga możesz przyjść z każdą sprawą, z którą nie umiesz sobie poradzić.

 

Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, gdy:

· niepokoi ich  zachowanie dziecka,

· chcą porozmawiać o dziecku,

· chcą poprawić relacje z dzieckiem,

· potrzebują wsparcia w procesie wychowania,

· zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,

· znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,

· mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).Serdecznie zapraszamy :)

 

„Wszystko co doskonałe dojrzewa powoli”
Artur Schopenhauer

 

 

 

Godziny pracy pedagoga i logopedy

w roku szkolnym 2022/2023

mgr Halina Wojnarowska

 

 

Poniedziałek - 9:00 – 15:30

Środa - 8:00 – 12:30

Czwartek - 8: 00 - 14:30

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

klasa VIII poniedziałek 14.25 - 15.30

klasa III czwartek 12.45 - 13.30

klasa V czwartek 13.30 -14.25

 

Zajęcia logopedyczne

oddziały przedszkolne

poniedziałek 13.30 - 14.00

środa 8.20 - 8.50

klasa I czwartek 11.50 - 12.35

klasa III poniedziałek 12.45 - 13.30

 

Drodzy uczniowie!

Jeśli macie trudne chwile, coś Was martwi z czym nie możecie sobie poradzić...albo chcecie podzielić się z kimś miłą wiadomością, radością, sukcesem w nauce lub sporcie – zgłoście się do pedagoga. Zawsze znajdę dla Was czas i miłe słowo.

 

kolor tęczy

 

Szanowni rodzice!

Oferuję Państwu swoją pomoc w rozwiązywaniu trudności i problemów związanych
z nauką i wychowaniem Waszych dzieci. Zapraszam do współpracy.

 

Pedagog mgr Halina Wojnarowska

 

apel dziecka

 

 

Do zadań pedagoga należą:

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia.

 • Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły.

 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole i oddziale przedszkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne
  i pełne uczestnictwo w życiu Szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego.

 • Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów.

 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
  w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

 • Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno–pedagogicznej.

 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
  i uzdolnień uczniów.

 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu wychowawczo - profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców.

 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
  w trudnej sytuacji życiowej.

 • Podnoszenie kompetencji  wychowawczych  rodziców oraz udzielanie im indywidualnych wskazówek i porad.

 • Wspomaganie i pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu potrzeb edukacyjnych, rozwojowych
  i możliwości uczniów w ramach konsultacji i porad indywidualnych, szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych.

 • Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną oraz instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia. 

 • Pomoc w realizacji wybranych zagadnień z Programu wychowawczo - profilaktycznego.

 • Nadzór i pomoc w przygotowywaniu opinii o uczniach do Sądu Rodzinnego, poradni psychologiczno - pedagogicznych lub innych instytucji.

 • Przewodniczenie zespołowi powołanemu do opracowania Indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych.

 • Przewodniczenie zespołowi wychowawczemu.

 

Do zadań logopedy należą:

 

 • Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów.
 • Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
  i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń. 

 • Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów. 

 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
  - rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
  w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

 • udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznejNa zajęciach z pedagogiem i logopedą-1

 

Przydatne linki
Przydatne linki