Logo

:: Logopeda

Motto pracy logopedycznej:

„Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać”

(Leon Kaczmarek)

 

Godziny pracy logopedy w roku szkolnym 2023/2024

Środa: 12.45 – 13.30

Czwartek: 8.00 – 8.45

10.45 – 11.30

12.45 – 13.30

 

 

Do zadań logopedy w szkole należy:

  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci/uczniów;
  • prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci/uczniów;
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
  • rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
  • udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Po co dzieciom terapia logopedyczna?

Korekcja wad wymowy zapobiega trudnościom i niepowodzeniom szkolnym, bowiem źle mówiące dziecko najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.

 

Jak wygląda terapia?

Zajęcia i ćwiczenia dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestnika. Holistyczne podejście pozwala na dobór różnych metod i technik pracy z dzieckiem i uczniem. 

 

Co robić, by obserwować u dziecka postępy w terapii logopedycznej?

Stała systematyczna współpraca rodziców bądź opiekunów dziecka z logopedą oraz wytrwałe i skrupulatne wykonywanie jego zaleceń – to niezbędne warunki odniesienia sukcesu przez dziecko.

Wplećmy ćwiczenia w tok codziennych zajęć i zabaw.

Zadbajmy o przyjazną i spokojną atmosferę. Obecność i zaangażowanie rodziców są dla dziecka najlepszą motywacją do ćwiczeń.

Nie wymuszajmy na dziecku ćwiczeń w chwilach znużenia i zmęczenia – utrwalanie będzie nieefektywne, a dziecko niepotrzebnie zrazi się do ćwiczeń.

Starajmy się stworzyć dobry nawyk regularnych ćwiczeń. Lepiej krótko, a często, niż rzadko i żmudnie. Przekonacie się, że systematyczność przyniesie dobre efekty logopedyczne, a przy okazji dziecko nauczy się obowiązkowości.

 

Zapraszam do współpracy!:)

Ewa Cicha

Przydatne linki
Przydatne linki