Logo

:: RODO

Inspektorem Ochrony Danych w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: iod@ao.kluczbork.pl

Z panem Inspektorem można się kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.

 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  MONITORINGU  WIZYJNEGO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

 

1.        Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie, 46-200 Kluczbork, Kuniów 74, nr tel. 77 418 23 83, adres e-mail: psp.kuniow@ ao.kluczbork.pl

2.        Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; iod@ao.kluczbork.pl

3.        Dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci  i pracowników oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast:

 • art. 154 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 • art. 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.

4.        Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3  zakres danych osobowych  w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.

5.        Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6.        Nie przekazujemy Państwa  danych osobowych poza teren Polski.

7.        Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Kuniowie wynosi 14 dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają usunięciu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.        W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu;

 • prawo dostępu do swoich danych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
 •  

 

Szkoła

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
ucznia w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

 

TOŻSAMOŚĆ I  DANE

KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie, 46-200 Kluczbork, Kuniów 74, tel. 77 418 23 83, adres e-mail: psp.kuniow@ao.kluczbork.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail; iod@ao.kluczbork.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są  do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art. 9 ust. 2 lit. a. RODO tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją statutowych i pozastatutowych zadań Szkoły.

 

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną mogą być organy publiczne (np. inne szkoły w przypadku konkursów międzyszkolnych) a także podmioty prywatne (np. biura turystyczne w przypadku wycieczek). Z podmiotami tymi Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wizerunku mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach działań promocyjnych  oraz  dokumentacyjnych  Szkoły  w serwisie społecznościowym Facebook.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną będą przechowywane przez  okres  niezbędny   do   realizacji  wyżej  określonych  celów lub też do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody  nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –              w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną do wymienionych powyżej celów jest dobrowolna. W przypadku niewyrażenia zgody nie ponosi Pani/Pan żadnych konsekwencji.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Odziały Przedszkolne

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dziecka w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO") informujemy, że;

 

TOŻSAMOŚĆ I  DANE

KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną jest Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie, 46-200 Kluczbork, Kuniów 74, tel. 77 418 23 83, adres e-mail: psp.kuniow@ao.kluczbork.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, pana Andrzeja Pawłowicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw poprzez adres e-mail; iod@ao.kluczbork.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

CELE PRZETWARZANIA

 I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną przetwarzane są  do wymienionych powyżej celów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. oraz art. 9 ust. 2 lit. a. RODO tj. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w związku z realizacją statutowych i pozastatutowych zadań Szkoły.

 

 

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną mogą być organy publiczne (np. inne szkoły w przypadku konkursów międzyszkolnych) a także podmioty prywatne (np. biura turystyczne w przypadku wycieczek). Z podmiotami tymi Szkoła posiada podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie wizerunku mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach działań promocyjnych oraz  dokumentacyjnych  Szkoły  w serwisie społecznościowym Facebook.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną będą przechowywane przez  okres  niezbędny   do   realizacji  wyżej  określonych  celów lub też do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie.

 

 

 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody  nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) –              w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną do wymienionych powyżej celów jest dobrowolna. W przypadku niewyrażenia zgody nie ponosi Pani/Pan żadnych konsekwencji.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka lub osoby pozostającej pod opieką prawną nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych w PSP z OP w Kuniowie

Przydatne linki
Przydatne linki